СКЪПИ КЛИЕНТИ И ПРИЯТЕЛИ, ПОРАДИ СЕЗОННА НАТОВАРЕНОСТ Е ВЪЗМОЖНО ЗАБАВЯНЕ С 2-3 ДНИ В ОБРАБОТКАТА НА ПОРЪЧКИТЕ .
КОЛЕДНИТЕ ПОРЪЧКИ МОЛИМ ДА БЪДАТ С РЕАЛНАТА ЖЕЛАНА ДАТА НА ДОСТАВКА - ПО ВЪЗМОЖНОСТ ДАТАТА ДА Е ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Какво търсиш днес?

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Настоящите Общи Условия регламентират реда за закупуването на Артикули от Електронен магазин на „Модика БГ“ ООД, ЕИК 203780333, адрес гр. София 1618, кв. Овча купел, ул. Любляна 42, наричано за по кратко долу „Модика БГ“ или „Продавач“

ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

За целите на настоящите Общи Условия употребените в този текст думи, словосъчетания и изрази имат следния смисъл:

„Артикул/и“, „Продукт/и“, или „Стока/и” са представените и предлагани на интернет страницата на електронния магазин стоки от продуктовия каталог на Модика БГ за продажба.

„Надписване“ е услуга предоставяна от Модика БГ в допълнение към част от Артикулите предлагани на Сайта. Чрез тази допълнителна услуга, Артикулът се видоизменя, съгласно персоналните изисквания на Клиента. Най-често Надписването е свързано с поставянето на конкретен, съгласуван с Клиента, надпис директно върху шоколадовите изделия, като пожелание или послание. Надписването на шоколадовите изделия има смисъла на персонализиране по чл. 57, ал.3 от Закона за защита на потребителите.

„Надписан артикул“ е Артикул, който е преминал през процес на Надписване по повод на конкретна Поръчка от Клиент.

„Електронна/и Услуга/и“ представлява способа за осигуряване на Клиента на възможност за покупка на артикули от електронния магазин и/или контакт с представител на Продавача чрез предоставените на интернет страницата методи.

„Сайт“ и „Уебсайт“ е интернет страницата с адрес www.modica.bg, чрез която се достига до електронния магазин на Модика БГ.

„Клиент“ е посетител на „Сайта“, който е извършил покупка на стока. Клиент може да бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице.

„Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да разглеждат предлаганите Артикули и да правят Поръчки.

„Кошница“ е функция на Сайта, чрез която се съхраняват избраните за закупуване от Клиента артикули.

„Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избраните Артикули, налични в Кошницата. Поръчката не обвързва. Продавачът има право да приеме или да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка. За сключване на договор между Продавачът и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Модика БГ.

„Стойност на Артикулите” е сумата от стойностите на избраните за закупуване от Клиента стоки.

„Допълнителни такси“ е допълнителен разход, извън Стойността на Артикулите, свързана с доставката на поръчаните Артикули до посочен от Клиента адрес, тяхната застраховка, както и с обработването на Поръчката.

„Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени Стойността на Артикулите, Допълнителни такси, както и всички дължими данъци, такси и други нормативно определени разходи.

„Потвърждение на поръчка” е процесът, при който Продавачът потвърждава на Клиента, че направената от последния Поръчка е достигнала до представител на Модика БГ. След получаване на Потвърждение за Поръчка, същата не може да бъде отказана от Клиента. Потвърждението за получена Поръчка не е равнозначно на нейното приемане от Продавача.

„Приемане на поръчка“ – Приемане по отношение на заявена от Клиент, съответно сключен договор за покупко-продажба между Продавача и Клиент, относно Артикулите предмет на поръчката, е налице от момента на доставяне и предаване на поръчаните артикули.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОДИКА БГ ООД

Основната дейност на Модика БГ е изработка на шоколадови изделия и подаръчни видове.

Дейността на Модика БГ се контролира от следните органи:

2.1. Министърът на Земеделието и Храните и Национална агенция за приходите – във връзка със задълженията, произтичащи от съответното приложимо законодателство;

2.2. Българска Агенция за безопасност на храните;

2.3. Комисия за защита на личните данни – във връзка със спазване на изискванията, произтичащи от Закона за защита на личните данни и/или от други приложими български или международни актове в областта на защита на личните данни;

2.4. Комисия за защита на потребителите – във връзка със спазване на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).

Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG203780333.

ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННАТА УСЛУГА

Посредством Електронната услуга се предоставя възможност за закупуване на предлаганите Артикули в Електронния магазин. Услугата се предоставя от Модика БГ срещу заплащане, при стриктно спазване на настоящите Общи Условия.

1.1. Всеки купувач следва да разполага с необходимите познания и средства за достъп до Електронния магазин, осъществяване на избор и заявяване на поръчка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АРТИКУЛИТЕ СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Предоставената на интернет страницата на електронния магазин информация относно Артикулите (в това число относно вкусови характеристики, съдържание, цена и други) съставлява подробно описание на предлаганите продукти. Графичните изображения на всеки от продуктите са примерни и имат илюстративна цел, като не ангажират Продавача за идентичност между продукта и графичното изображение.

Актуализацията на цените на Артикулите се извършва от Продавача в съответствие с промените на пазарните цени на използваните суровини и услуги и в този смисъл Модика БГ си запазва правото да променя цените чрез тяхното обявяване на сайта.
Съдържанието на интернет страницата на електронния магазин и в други страници от уебсайта на Модика БГ представлява информация целяща да подпомогне Клиента при осъществяването на избор. Всеки Клиент трябва да извърши самостоятелна преценка при покупката на предлаганите артикули.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА УСЛУГА

За заявяване на Поръчка Клиентът предоставя минимално изискуема информация (Имена, адрес и начин за доставка, телефонен номер, електронен пощенски адрес - e-mail, метод на плащане, банкова и/или картова информация), която се попълва в предвидения за целта формуляр на съответната интернет страница. Интернет страницата на електронния магазин предоставя възможност за създаване на потребителски профил посредством регистрационна форма, който профил запазва изискуемата информация за Клиента, като по този начин се премахва необходимостта от попълване на част от данните при всяка отделна поръчка. Преди финализирането на всяка поръчка Клиентът има възможност да прегледа и промени предоставените от него данни.

Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация, като физическите лица следва да декларират, че имат навършени 18 (осемнадесет) години. Модика БГ по своя преценка, може да използва и способи, с които да съпоставя данните и да проверява верността им. Модика БГ и/или неговите партньори не носят отговорност, в случай че посочената информация не отговаря на действителната такава и/или не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му доставят Артикулите. Модика БГ има право по всяко време да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при финализиране на Поръчката. Модика БГ има право по всяко време да не разгледа/прецени Поръчката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.

Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва да избере начина на плащане на избраните Артикули, както и начина на тяхната доставка.

Финализирането на Поръчката се осъществява от Клиента чрез натискане на бутон „Поръчай“. За да се активира бутонът, Клиентът следва да се е запознал със съдържанието на настоящите Общи Условия, което удостоверява чрез маркиране на предвиденото за това поле. Пълният текст на Общите Условия е наличен на интернет страницата на Модика БГ, а достъп до същия е осигурен и чрез хиперлинк поставен до полето, с което Клиента удостоверява, че се е запознал с Общите Условия.

За направената от Клиента Поръчка, Модика БГ изпраща Потвърждение посредством Сайта, телефон или електронно съобщение на електронния пощенски адрес, посочен в Поръчката. Потвърждението съдържа информация за характеристиките на поръчаните Артикули, тяхната крайна цена, такси, избраният от Клиента начин на плащане и начин на доставка и други параметри на Поръчката, ако е приложимо.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Електронният магазин предоставя следните опции за заплащане на избраните от Клиента Артикули:

1.1. В магазин на продавача на адрес гр. София, кв. Овча купел 2, ул. Промишлена 27;

1.2. По банков път – чрез превод по посочена на сайта за целта банкова сметка на Модика БГ, включително чрез способите open banking и e-wallet (Revolut, Paysera);

1.3. В брой – чрез наложен платеж при доставка чрез куриер;

1.4. Онлайн картово плащане.

Плащане на Артикули на стойност равна или надхвърляща 10 000 (десет хиляди) лева може да се осъществява само чрез посочените в т.1.2. и т.1.4. по-горе начини, поради съществуващите законови ограничения за плащане в брой.

Получаването на плащане от Модика БГ не е равнозначно на Приемане на Поръчката и сключване не договор и само по себе си не поражда задължение за Продавача да я изпълни, доколкото не са изпълнени другите условия, в това число, но не само, Клиентът да е представил декларация за произход на средствата, когато такава е необходима съгласно действащото законодателство и, съответно поръчаните от Клиента Артикули да са му били доставени и предадени. В случай, че Поръчката не бъде изпълнена, поради неизпълнение на някое от предвидените в текста на Общите Условия изисквания към Клиента, платената от Клиента сума подлежи на възстановяване.

При избор на плащане по банков път, плащането трябва да е направено от банкова сметка на името на лицето, посочено като Клиент в Поръчката.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, плащането трябва да е направено с банкова карта, издадена на името на лицето, посочено като Клиент в Поръчката.

При плащане в брой, чрез наложен платеж, Клиента следва да се легитимира пред представителя на куриерската фирма, чрез документ за самоличност.

Допълнителните такси варират в зависимост от спецификата на индивидуалната Поръчка и/или избрания начин за доставка и за плащане.

Клиентите, избрали да платят в офис или представителен магазин на Модика БГ или по банков път, поначало заплащат по-ниски Допълнителни такси.

Цената за доставка се определя в зависимост от населеното място, теглото, стойността на пратката и избраният час на доставка.

Всички Допълнителни такси се посочват на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана.

ДОГОВОР МЕЖДУ МОДИКА БГ ООД И КЛИЕНТА

Собствеността върху Артикулите и рисковете от случайно им погиване и увреждане преминават от Модика БГ върху Клиента в момента на предаването им на Клиента или куриера при доставка.

Договорът между Модика БГ и Клиента във връзка с дистанционната продажба на Артикули се състои от: a. ноящите Условия; b. направената от Клиента Поръчка и c. изпратеното от Модика БГ Потвърждение за получаване на направена от Клиент Поръчка.

Клиентът има възможност да съхрани и/или възпроизведе посочените документи на хартиен или на електронен носител.

Договорът (и съставящите го документи) се сключва на български език.

Направена от Клиент оферта за закупуване на Артикули няма да се счита за приета от Модика БГ, ако Артикулите, предмет на Поръчката, не бъдат доставени и предадени на Клиента в сроковете посочени в настоящите Общи условия, раздел Доставка.

ДОСТАВКА

1. Клиентът може да получи поръчаните Артикули по един от изброените тук начини за доставка:

1.1. Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Модика БГ работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Модика БГ е „Еконт Експрес“ ООД, като Продавача има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 3 000 (три хиляди) лева при плащане посредством наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане по банков път;

1.2. Доставка до офис на съответния куриер. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане посредством наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 30 000 (тридесет хиляди) лева при плащане по банков път. Информация относно клоновата мрежа на „Еконт Експрес“ ООД може да намерите тук: http://www.econt.com/offices/

1.3. В магазина на Модика БГ – без ограничение в Стойността на Артикулите. Информация за магазина на Модика БГ е налична на интернет адрес: www.modica.bg

2. Всяка пратка изпратена до Клиент и съдържаща Артикули пътува с обявена стойност (Стойността на Артикулите) и застраховка.

3. Артикулите по всяка направена от Клиента Поръчка се изпращат с отделна доставка.

4. Доставка може да бъде получена само от лицето, чиито данни са посочени при изпращането на Поръчката. Партньорът на Модика БГ, който ще достави Вашите Артикули, ще Ви предаде Артикулите единствено и само след като потвърди Вашата самоличност посредством идентификационния документ, посочен в Поръчката.

5. Когато Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от законния представител на юридическото лице или негов пълномощник, снабден с изрично нотариално заверено пълномощно. Клиентът трябва да предостави нотариално завереното пълномощно на Модика БГ преди поръчката да бъде изпратена. Продуктите ще бъдат предадени на лицето посочено в Поръчката, след като представи личната си карта (или друг идентификационен документ) посочен в Поръчката.

6. Срокът за приемане на оферти за покупка на Артикули от Продавача и съответно за тяхното изпращане за доставка, когато тя се извършва посредством „Еконт Експрес“ ООД, е 2 (два) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката, доколкото са спазени следните условия:

6.1. когато плащането ще бъде направено в брой посредством услугата „наложен платеж“ – след получаване Потвърждение, че Продавачът е получил Поръчката до 15:00 (петнадесет) часа;

6.2. когато плащането ще бъде направено по банков път или чрез виртуален ПОС терминал – след получаване на Потвърждение, че Продавачът е получил Поръчката, както и плащането по нея, до 15:00 (петнадесет) часа.

6.3. Когато Поръчката ще бъде доставена до офис на куриера или до адрес, намиращ се в населено място, в което куриера има офис.

7. За населени места, в които куриерът партньор на Модика БГ няма офис, срокът по т.6 за доставка е до 3 (три) работни дни, при спазване на останалите условия за доставка.

8. Ако горепосочените условия не са изпълнени, срокът за приемане на съответната оферта се увеличава с 1 (един) работен ден.

9. При необходимост, служител на Продавача ще се свърже с Клиента за уточняване параметрите на доставката – адрес, дата и час.

10. Когато Клиентът е посочил, че желае да получи Артикулите в офис на Продавача, той може да направи това след изпълнение на предвидените по-горе изисквания.

11. Модика БГ си запазва правото да промени срока за приемане на оферта в случай, че поръчаните Артикули са изчерпани към момента на Поръчката. В такъв случай, служител на Продавача се свързва с Клиент в срок до 24 (двадесет и четири) часа след отразяване на Поръчката. Служителя на Продавача уведомява Клиента за възможностите за изпълнение на Поръчката и необходимостта от удължаване на сроковете. Ако новите условия не удовлетворяват Клиента, последният може да откаже поръчката и да изиска връщане на платеното за сметка на Модика БГ.

12. Поради спецификата на Артикулите в Електронния магазин и техният персонализиран характер, Модика БГ не предлага опцията за преглед на пратката, преди тя да бъде заплатена.

13. Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на Модика БГ. Допълнителните разходи по връщане на стоката са за сметка на Модика БГ. При наличие на повредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската/ на инкасо услугата.

14. Съгласно чл. 57, т. 3 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“) за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, Клиентът няма право да се откаже или да върне вече направена и потвърдена поръчка на продукти с Персонализиране (надписване).

ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИ

Финализирана Поръчка не се разглежда и не се изпълнява, когато не отговаря на следните изисквания:

1.1. При избран метод на плащане чрез банков превод няма реализирано и съответно получено плащане от Клиента във връзка с направената от последния Поръчка в срок от 1 (един) работен ден след финализирането на Поръчката или плащането не е направено от банкова сметка на името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката.
*Когато Поръчката е направена извън работното време на търговските банки в България (08:30 часа до 17:30 часа) – а именно между 17:30 часа и 08:30 часа, срокът започва да тече при започване на работното време – 08:30 часа.

1.2. При избран метод на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията по Раздел Доставка, т. 5, на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 24 (двадесет и четири) часа от получаването й в офис на куриера, то тя ще бъде изпратена обратно до Модика БГ;

1.3. При избор на плащане чрез наложен платеж, когато Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 24 (двадесет и четири) часа от получаването ѝ в офис на доставчика на куриерската услуга;

1.4. Клиентът е избрал да получи поръчаните Артикули в магазина на Модика БГ и пратката не бъде потърсена от Клиента до 1 (един) работен ден след получаване на Потвърждение за подготвена Поръчка. В случай, че Поръчката е направена извън работното време на магазина на Модика БГ (10:00 часа до 18:00 часа) – а именно между 18:00 часа и 10:00 часа, срокът започват да тече при започване работа на офисите ни – 10:00 часа;

1.5. При наличие на технически проблеми възпрепятстващи нормалното функциониране на Електронния магазин;

1.6. Клиентът/ неговият пълномощник не предостави необходимите документи за идентификация при получаване на доставката;

1.7. Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Поръчката си;

1.8. Когато е приложимо, Клиентът не представи декларация за произход на средствата в срок от 3 (три) дни след получаване на Потвърждение. В този случай, ако Клиентът е извършил плащане, сумата се възстановява;

1.9. В други случаи, посочени в настоящите Условия.

2. В случаите по т. 1.2., 1.3. и 1.9. от предходната разпоредба разходите за транспорт, банковите такси и всички други разходи извън цената на закупените Артикули са за сметка на Клиента.

3. Ако всички останали условия са изпълнени и не е налице някое от изброените в тази разпоредба обстоятелства Модика БГ изпраща поръчаните Артикули обратно в свой офис. Клиента може да получи пратката си в работното време на съответния офис.

3.1. Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не открие Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията по чл.VIII, т.5, на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 24 (двадесет и четири) часа от получаването ѝ в офис на куриера;

3.2. Клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 24 (двадесет и четири) часа от получаването ѝ в офис на доставчика на куриерската услуга;

3.3. Всички допълнителни разходи за транспорт на Артикулите са за сметка на Клиента.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Актуални Общи Условия са достъпни тук www.modica.bg и се предоставят на български език.

Модика БГ запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящите Общи Условия. Промените влизат в сила от публикуването им в сайта на дружеството.

За Поръчки, които са финализирани от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на финализирането на съответната Поръчка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Преди да закупуване на Артикули от Електронния магазин, Клиента следва да се запознае и съгласи с Условия за използване на сайта, както и политиката за поверителност на личните данни, достъпни на интернет адрес www.modica.bg

Клиентът се съгласява че, в контекста на Електронния магазин на Модика БГ, Продавачът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.

В отношенията между Модика БГ и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента, и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Модика БГ има правото да предостави на Клиентите промоционални условия, обвързани с поръчаните количества на избраните от тях Артикули.

С приемането на настоящите Условия, Клиентът се съгласява комуникацията с него във връзка с Договора да се осъществява на български език.

В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост.

В случай на противоречие между тези Условия и уговорки в специален договор между Модика БГ и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

КОНТАКТИ

Магазин: Шоколатерия Модика, гр. София, кв. Овча купел 2, ул. Промишлена 27

Офис: гр. София 1618, кв. Овча купел, ул. Любляна 42

Работно време на магазина: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00. Събота, неделя и официални празници са неработни дни.

За връзка с нас, може да използвате и следните контакти: +359 89 541 0277, имейл: modicachoco@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/modicachocolates

Viber: +359 89 541 0277

Процес на доставка и плащане

1. След получаване на поръчка сътрудник на Модика БГ може да се свърже с клиента на посочения за връзка телефонен номер, за да потвърди получаването на поръчката и да информира за очаквания срок на доставка.

2. Клиентът може да заплати избраните артикули по един от изброените тук начини за плащане:

 • С наложен платеж, когато стойността на артикулите не надвишава 9 780.00 лв.
 • С кредитна/дебитна карта.
 • По банков път - за всички поръчки и задължително за поръчки на стойност над 9 780.00 лв.
 • В брой - в магазина на Модика БГ.

3. Клиентът може да получи избраните артикули по един от изброените тук начини за доставка:

 • Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Модика БГ работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Модика БГ е „Еконт Експрес“ ООД (Еконт), като продавачът има право по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги.
 • Доставка до офис на съответния куриер. Информация относно офис мрежата на Еконт може да намерите тук: www.econt.com/offices.
 • Лично в магазина на Модика БГ в гр. София, кв. Овча купел 2, ул. Промишлена 27

4. Опция “Преглед” е елемент на договаряне между продавача и клиента. В случай, че опцията е включена и след прегледа клиентът реши да върне пратката, разходите за доставката и връщането са за сметка на клиента.

5. Всяка поръчка се изпраща с обявена стойност (стойността на артикулите) и застраховка на пратката.

6. Сумата на доставка е за сметка на клиента и включва застраховка, такса “Наложен платеж”, когато това е приложимо, и куриерската услуга, изчислена на база ценоразписа на Еконт. Окончателната сума на доставка се формира на база избрания начин на плащане на артикулите и начина на получаването им. Получаването на поръчки от магазина на Модика БГ в гр. София е безплатно.

7. Срокът за обработка на поръчките, независимо дали са направени през онлайн магазина www.modica.bg или по e-mail или Viber или Messenger, и тяхното изпращане за доставка, когато тя се извършва посредством Еконт, е до 2 (два) работни дни, считано от момента на финализиране на поръчката, доколкото са спазени следните условия:

 • когато плащането е заявено посредством услугата „наложен платеж“ и поръчката е направена до 15:00 (петнадесет) часа́ в работни дни;
 • когато плащането е направено по банков път или чрез виртуален ПОС терминал и е получено потвърждение за получената сума до 15:00 (петнадесет) часа́ в работни дни.

8. Срокове за доставка от куриера партньор на Модика БГ - Еконт Експрес:

 • за населени места с офис на Еконт - на следващия работен ден след изпращането;
 • за населени места без офис на Еконт - съгласно график на обслужване до 3 работни дни след изпращането.

9. Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от клиента поръчка, могат да бъдат върнати на Модика БГ. В този случай връщането на стоката е за сметка на Модика БГ. При наличие на повредена опаковка на пратката, клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската услуга.

10. През летния сезон и когато температурите на въздуха през деня достигат и надминават 25 градуса по Целзий и предвид спецификата на продуктите – шоколадови изделия, които са чувствителни към високи температури и пряка слънчева светлина, пратките се изпращат или до офис на Еконт или до адрес с включена опция „фиксиран час на доставка“ до 10:30 сутринта. Последното се заплаща допълнително. И в двата случая доставки не се извършват в първия работел ден след почивен или почивни дни (например понеделник)

11. Всички клиенти на Модика БГ получават възможност да изберат дата на доставка напред във времето, посредством календар във формата за поръка.

Въпреки сроковете изрично упоменати в настоящата политика, екипът на Модика БГ се старае да достави направените поръчки възможно най-бързо. Ако имате въпроси относно начините на плащане и доставка, може да се свържете с нас на тел. 0895410277.

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност на личните данни регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребители на уебсайта www.modica.bg („Сайтът”), във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта.

Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Модика БГ” ООД, дружество с ограничена отговорност, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, кв. Овча купел, ул. Любляна 42, тел.: +359 89 541 0277, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203780333, представлявано Гергана Мутафис – Управител (по-долу за краткост наричано „Модика БГ“, „Дружеството“ или „Ние“). Настоящата Политика за поверителност на личните данни („Политиката”), заедно с Правилата за ползване на Сайта, Общите условия за дистанционни продажби и всички други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Дружеството ще спазва при обработване на лични данни, които събираме за Вас или които ни предоставяте.

Тази Политика не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) и останалите приложими европейски и национални нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика, моля да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните на адрес: гр. София 1618, кв. Овча купел, ул. Любляна 42 имейл: modicachoco@gmail.com, или на телефон: +359 89 541 0277.

Настоящата Политика определя:

принципите, които Модика БГ съблюдава при обработването на лични данни;

групите лица, за които се обработват лични данни;

категориите лични данни, които се обработват от Модика БГ;

целите, за които Модика БГ обработва лични данни;

правните основания за обработването;

Вашите права във връзка с личните Ви данни, включително съществуването на право да изискате от Модика БГ достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на такива, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните и право на жалба до Комисията за защита на личните данни;
срока, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а в случаите, когато това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
„бисквитките“, които Сайтът използва;

категориите трети лица, на които Модика БГ може да предоставя лични данни.
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени услуги на Сайта (включително и електронния магазин на Модика БГ), достъп до него или до определени негови части/сегменти/модули, като евентуалният Ви отказ да предоставите личните си данни би означавал техническа и/или правна невъзможност за нас да Ви предоставим съответните услуги, достъп до Сайта или до определени негови части/сегменти/модули. Моля, имайте предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Модика БГ разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му.

Модика БГ спазва следните принципи при обработването на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработването и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

отчетност.

В качеството си на администратор на лични данни, Модика БГ отговаря на всички изисквания, уреждащи защитата на личните данни, като събира единствено данни на физически лица дотолкова, доколкото са необходими, и ги пази отговорно и законосъобразно. Модика БГ поддържа вътрешен ред като администратор на лични данни, като прилага технически и организационни мерки по отношение на своя персонал, помещения, софтуер, хардуер, мрежи, криптиране, контрол, отчетност, мониторинг, проверки за уязвимост и др. Осигурили сме всеобхватна и надеждна физическа, персонална, документална и криптографска защита на обработваните от нас лични данни срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, като сме се съобразили с рисковете. Всички наши служители са поели задължение за спазване на поверителност по отношение на личните данни, до които имат достъп при извършване на трудовата си дейност.

ГРУПИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ МОДИКА БГ, И СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО ИМ

„Лични данни“ означава всяка информация, която може да бъде използвана за Вашето пряко или непряко идентифициране като физическо лице, по-специално идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, признаци, специфични за Вашата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Вашите лични данни или набор от такива лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта, Модика БГ може да събира и обработва Ваши лични данни в случай, че Вие попадате в някоя от следните категории:

физически лица – потребители на Сайта с или без регистрация, които са посетили Сайта, без да направят поръчка;

физически лица, направили поръчка чрез Сайта с или без регистрация;

представители, пълномощници или служители на юридически лица, от чието име е направена поръчка чрез Сайта;

физически лица, кореспондирали с Модика БГ по телефон, регулярна или електронна поща по какъвто и да било въпрос, свързан с услугите, достъпни на и чрез Сайта, с настоящата Политика, с технически проблеми и др., и в редки случаи – физически лица, информация за които се съдържа в такава кореспонденция.

При добавяне от Ваша страна на Сайта на лични данни на друго физическо лице, различно от Вас, или при съобщаване на такива данни на служител на Модика БГ, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и съгласие от това друго лице, както и че сте го информирали и запознали с

Политиката за поверителност на личните данни на Модика БГ, преди да направите това. Ние можем да събираме и обработваме следните отнасящи се за Вас Лични данни:

информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми/ полета/формуляри или публикувате съдържание на Сайта (имена, постоянен адрес, адрес за доставка, дата на раждане, номер на телефон и/или факс, електронен адрес (имейл), информация, свързана с извършени и дължими плащания, като например информация за банка, банкова сметка (IBAN) и банкова карта, предпочитан начин на комуникация, данни за фактура, история на поръчките, информация за настройки на Сайта и известия, и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, покупка на стоки чрез електронния магазин на Модика БГ, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само в случай, че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;

информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, както и резултата от това обработване на информацията, с цел отстраняване на проблема;

подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси, например дата, час и IP адрес на извършване на регистрация в Сайта и на съгласяване с настоящата Политика за поверителност на личните данни;

ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация за това устройство, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаваме данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност;

само в случаите, когато действащото законодателство срещу изпирането на пари финансирането на тероризма предполага това, освен информацията по предходните подточки, да събере по-разширена лична информация за Вас, включително, но не само, данни за:

официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има Ваша снимка, например единен граждански номер, личен номер на чужденец, личен номер от документ за самоличност, издаден от компетентна администрация на Европейския съюз или трета държава; паспортни данни – серия, номер, дата, място и орган на издаване и срок на валидност на документ за самоличност; държава на постоянно пребиваване и адрес; Ваше участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества (ако е приложимо); информация относно произхода на финансовите средства, които използвате за извършване на съответната сделка, и за целта и характера на участието Ви в деловото взаимоотношение, в което встъпвате чрез електронния магазин на Модика БГ; всяко гражданство, което притежавате; семейното Ви положение; данни за професионалната и трудовата Ви дейност – професия, месторабота (работодател); информация дали заемате висша политическа длъжност по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари; копие от Ваш официален документ за самоличност; Вашия подпис; допълнителни документи, данни или информация, които законодателството ни задължава да събираме и които могат да бъдат различни в зависимост от конкретния случай.
При управлението и поддръжката на уебсайта www.bulmin.com, Модика БГ не събира и не обработва съзнателно:

лични данни на лица под 18-годишна възраст, тъй като услугите, достъпни на и чрез уебсайта, не са предназначени за такива лица;
специални категории (чувствителни) лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито генетични, биометрични данни, данни за здравословното състояние, сексуалния живот, сексуалната ориентация, присъди или нарушения на потребителите на уебсайта.
Модика БГ не извършва вземане на решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване на лични данни, включващо профилиране, и пораждащи правни последици или по подобен начин засягащи в значителна степен потребителите на Сайта, освен ако са налице предвидените в законодателството по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на правата, свободите и легитимните интереси на потребителите на уебсайта.

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага за конкретните цели на обработването на данните, за да Ви предоставим услугите, достъпни на и чрез Сайта, да подсигурим тяхната сигурност и надеждност, и да отговорим на Вашите нужди, съгласно нашите законови или регулаторни задължения, за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища), или за данъчни и счетоводни цели. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни и нямаме законово основание да продължим да ги съхраняваме, ние полагаме необходимите грижи да ги изтрием от своята система и унищожим без ненужно забавяне, или да ги направим анонимни, така че Вие вече да не може да бъдете идентифицирани по тях. В случай, че срокът за съхранение на Вашите лични данни е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на конкретните предварително определени цели на обработването, изпълнение на договора ни с Вас за предоставяне на финансова услуга от разстояние, легитимни интереси на Модика БГ или поради друга причина, Вие ще бъдете предварително уведомени за това.

По-долу можете да намерите информация за критериите, които прилагаме, за да определим сроковете на съхранение на различните видове Ваши лични данни, като от най-съществено значение за продължителността на тези срокове е специфичното качество на Модика БГ на финансова институция и лице, задължено да прилага мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма:

Независимо от това, че Вие закупувате златно или сребърно изделие чрез Сайтa ни в Интернет, спрямо тази сделка се прилагат всички правила на действащото в Република България законодателство, които биха важали и в случай, че същата сделка се сключва на място в търговски обект на Модика БГ.
Ние запазваме всички Ваши лични данни, които не попадат в обхвата на предходната точка, до момента на изтриване на профила Ви от Сайта. По-конкретно, става въпрос за данните, с които сте се регистрирали на Сайта и сте използвали за достъп до него, например Вашата парола; данните, които сте предоставили при абониране за наша услуга или заявка за нова услуга; данните, които сте предоставили при публикуване на материали на Сайта; публично достъпната информация, която получаваме, включително, но не само, в случай че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта; информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина, включително записите на кореспонденцията, направени с цел отстраняване на проблема, и резултата от това обработване на информацията; подробностите за посещенията Ви на Сайта от стационарни или мобилни устройства в случаите, когато по време на посещението не е направена покупка, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси. В случай, че за част от споменатите в настоящата точка данни е налице законово задължение за съхраняването им (вж. предходната точка), то тази част от данните няма да бъде изтрита или унищожена при изтриване на профила Ви.

Когато използваме „бисквитки“, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им.
Когато сте дали съгласието си за получаване на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама, Вие ще ги получавате, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем от нашия списък.

ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

По преценка на Дружеството, Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др. Може да Ви бъде предложена функция „харесай”, „сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във Вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното приложение.

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството може да обработва Лични данни за следните цели:
В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:
създаване на Вашия профил на Сайта;
предоставяне на достъп до Сайта или до негови части/сегменти/модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);
индивидуализация на страна по договора за предоставяне на съответната услуга и обезпечаване на изпълнението му;
установяване на контакт с Вас във връзка с поръчани от Вас артикули чрез електронния магазин на Модика БГ;
комуникация с Вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили, или ако сте свързали с нас по друга причина (например за да поискате допълнителна информация за услуга, достъпна чрез Сайта);
персонализиране на Вашето посещение на Сайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
ние можем също да използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване. Модика БГ може да Ви предоставя информация, продукти, услуги, новини, бюлетини и специални промоции, от които мислим, че бихте се интересували, както и да отговаряме на Ваши запитвания, като можете да поискате преустановяване използването на Вашите лични данни за такива цели, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“;
финансово-счетоводна дейност;
за целите на директния маркетинг и реклама на продукти и услуги на Модика БГ, като може да получавате от нас съобщения по регулярна поща, имейл или телефон (в зависимост от информацията, която сте предоставили). Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Ваши Лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“. Понякога Сайтът може да съдържа връзки или препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението Ви към тези сайтове. Модика БГ не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.
дадено съгласие от Ваша страна за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели измежду споменатите, като в този случай личните Ви данни се обработват в обхвата и при условията, предвидени в съответното съгласие.
необходимост за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор, включително необходимото за това обработване на лични данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на услугите, достъпни на и чрез Сайта. В допълнение, тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на тези услуги, и/или уведомяването Ви за промени в тях.
необходимост от спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Модика БГ.
необходимост за защита и осъществяване на легитимните интереси на Модика БГ или на трета страна. Тези легитимни интереси могат да включват осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на достъпните на и чрез Сайта услуги, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия, откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на достъпните на и чрез Сайта услуги, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с тези услуги, приемане и обработване на получени от Вас сигнали или искания за допълнителна информация, осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Модика БГ, включително по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите потребители на Сайта или засегнати трети страни.

ВАШИТЕ ПРАВА

Във връзка с обработването на личните Ви данни, имате долуизброените права, които може да упражните, като изпратите заявление на хартиен носител на адреса за кореспонденция на Модика БГ, посочен в Раздел „Въведение“, или по електронен път на имейл: modicachoco@gmail.com.

Заявлението следва да бъде в свободен текст, а в случай на нужда, от нашето Длъжностно лице по защита на данните ще Ви бъде оказано пълно съдействие за формулирането му. Модика БГ се ангажира да изпълнява своевременно Вашите искания, отнасящи се до личните Ви данни. На всяко получено заявление, запитване, искане или каквато и да било друга кореспонденция, свързана със защитата на личните данни, ще бъде отговорено в едномесечен срок, а при необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето.

За избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни и действия от Ваша страна с оглед установяване идентичност на подалия заявлението и субекта на данните, за който се отнася то, каквито могат да бъдат например въвеждане на Вашите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Модика БГ.

Право да искате достъп до отнасящите се до Вас лични данни, и по-специално да поискате да получите от Дружеството:

потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас лични данни;
информация за целите на такова обработване, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас лични данни биват разкривани;
съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;
информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.
Предоставянето на достъп до Вашите лични данни е безплатно, но Модика БГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право да искате Дружеството да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате Дружеството да уведоми трети лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. Вие можете да коригирате или попълните някои от неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта.

Право да поискате от Модика БГ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (т. нар. „право да бъдеш забравен“) при наличието на някое от следните основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
когато Вие възразите срещу обработването – в случаите, в които обработването на личните Ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Модика БГ или на трета страна, или личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
когато обработването е било незаконосъобразно;
когато личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо Модика БГ;
когато Вие сте оттеглил(а) своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
когато личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
В тези случаи Модика БГ може да откаже да заличи личните Ви данни по следните причини:

А) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Модика БГ, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Модика БГ;
В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
Д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Модика БГ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право да изискате от Модика БГ ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато е налице една от следните хипотези:

Вие оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Модика БГ да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Модика БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Вие сте възразил(а) срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Модика БГ имат преимущество пред Вашите интереси.
Когато обработването на Вашите лични данни е ограничено вследствие Ваше искане в този смисъл, такива данни се обработват от Модика БГ, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо лице, или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

Когато Вие сте изискал(а) ограничаване на обработването на Вашите лични данни, Модика БГ ще Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което е необходимо за целите на легитимните интереси на Модика БГ или на трета страна, включително профилиране, основаващо се на такива интереси. В тези случаи Модика БГ ще прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право по всяко време да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама, както и срещу разкриването на данните Ви на трети лица и използването им от тяхно име за целите на профилиране или директен маркетинг и реклама. В тези случаи обработването на личните Ви данни за тези цели се прекратява за в бъдеще.

Право да получите личните данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставил(а) на Модика БГ, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Модика БГ (т. нар. „право на преносимост на данните“), когато обработването се извършва по автоматизиран начин и е: основано на дадено Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, или необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от Модика БГ към друг администратор, когато това е технически осъществимо. Упражняването на Вашето право на преносимост на данните не засяга правото на изтриване на Вашите лични данни („право да бъдеш забравен“) и не би могло да бъде упражнено в случай, че ще повлияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на личните Ви данни, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

Право да поискате от Модика БГ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Модика БГ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право да бъдете уведомен(а) от Модика БГ без ненужно забавяне, когато поради нарушение на сигурността на Вашите лични данни може да се породи висок риск за Вашите права и свободи, в това число право да бъдете уведомен(а) за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Модика БГ няма задължение да Ви уведомява, ако:

е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Право да бъдете уведомени в случай, че Модика БГ установи, че поради каквато и да е причина не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящата Политика или по действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни.

Право да бъдете уведомени предварително в случай на сливане, придобиване или продажба на активи на Модика БГ, засягащо обработването на личните Ви данни.

Право да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на Модика БГ на адрес: гр. София 1618, кв. Овча купел, ул. Любляна 42 имейл: modicachoco@gmail.com, или на телефон: +359 89 541 0277.

Право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: +359 2 915 35 18, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg, ако считате, че правата Ви, свързани със защитата на личните данни, са нарушени.

БИСКВИТКИ

За да работи Сайтът според заложената от екипа на Модика БГ функционалност, както и за да подобрим преживяването Ви на Сайта и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

Какво представляват „бисквитките“? „Бисквитките” са малки текстови файлове, запазвани от Вашия браузър на твърдия диск на устройството Ви. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. Например, с помощта на „бисквитките“ може да се запази паролата за всяка сесия, за да не се налага да я въвеждате при всяко посещение. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“? „Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в Сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на сайта.

Какви видове „бисквитки“ използваме?
Модика БГ използва следните видове „бисквитки”:

„сесийни бисквитки” (“session cookies”), които са временни и обичайно устройството Ви ги изтрива, когато напуснете съответната уебстраница, затворите уеб браузъра или когато изключите устройството си; и
„постоянни бисквитки” (“persistent cookies”), които се съхраняват на устройството Ви за определен период от време, който е посочен в параметрите на „бисквитките“ и може да надхвърли една година, или докато ги изтриете ръчно. Тези „бисквитки“ могат да се използват отново следващия път, когато посетите Сайта.
Модика БГ може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са „бисквитки“, свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, CrazyEgg, Kissmetrics и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници. Някои видеа, показвани на наши страници на Сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други.

Модика БГ няма достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и за да се гарантира анонимността на потребителя, използващ Сайта.

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките?
Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузъра си да ги отхвърли. Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашето устройство, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт.

За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите http://aboutcookies.org/ .

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключен с Вас договор или на законови такива, е възможно да бъдем задължени или да възникне необходимост от разкриване на предоставени от Вас лични данни на трети страни, например наши доверени партньори или компетентни органи, а именно:

на компетентни държавни и местни органи и техните администрации, включително, но не само Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция за приходите, Министър на финансите, Българска народна банка, митнически органи, органи на Министерството на вътрешните работи, съдебни органи. Вашите лични данни биха могли да се предоставят на такива органи, за да се съобразим с тяхно разпореждане, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на Модика БГ, нашите клиенти или други лица;
на доставчици на куриерски услуги, включително, но не само, „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646, с цел доставяне на артикули, които сте закупили чрез електронния магазин на Модика БГ, достъпен на Сайта;
на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, услуги по поддържане на нашите бази данни, техническо оборудване, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители;
за целите на осъществяване на различни промоционални активности, рекламни и маркетингови кампании, ПР инициативи и реализиране на подобни мероприятия, както и за анализиране на тяхната ефективност, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании и организации (рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции), с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности.
Модика БГ може да предостави личните Ви данни на избрани от нас трети несвързани с Модика БГ лица за изпълнението само и единствено на предварително определените и конкретни цели на обработване, при условие, че тези трети лица се ангажират да осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни, да спазват изискванията на действащата на европейско и национално равнище нормативна уредба и нашите инструкции в съответствие с настоящата Политика за поверителност на личните данни, и да се въздържат от обработване на личните Ви данни за каквито и да е други цели, освен във връзка с предоставяните към нас услуги. Модика БГ може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузъри, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.

Модика БГ ще Ви уведоми в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трета държава или международна организация, като в този случай ще опише възможните рискове за трансфера на данните към трета държава при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика не се прилага по отношение на трети лица, които разглеждат / използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във Вашия профил, материали, които сте публикували / изпратили и др. Предоставянето на Ваши Лични данни на други потребители на Сайта е на Ваш собствен риск и Модика БГ не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата Политика се намира на адрес https://modica.bg/page/4

Модика БГ запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Модика БГ не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.